Skolens profil

Nørrevangsskolen er en skole med elever fra 0.-10. klasse. Vi vil gerne være kendt som Idrætsskolen Randers - en folkeskole med fokus på idræt og bevægelse.

Vi er den skole, der ligger lige i hjertet af nordbyen. Her bor vi mange mennesker fra mange forskellige kulturer, og derfor er skolen også beriget af en mangfoldighed af mennesker med forskellig hudfarve, forskellig tro, forskellige sprog og forskellige vaner. Vi har dog alle det til fælles, at vi vil vores børn det allerbedste. Og det allerbedste er, at vi skaber hele mennesker, der kan få en uddannelse. Hvert enkelt elev skal lære så meget som muligt på skolen.

Eliteidrætsskole

På Nørrevangsskolen findes Randers Kommunes Eliteidrætsskole, som bygger på at understøtte den sportslige elite og talentmasse i Randers Kommune.

Du kan søge ind på Eliteidrætsskolen fra 7.-9. klasse.

Idrætsskolen Randers

Vi vil gerne være kendt som Idrætsskolen Randers. Vi er stadig en almindelig folkeskole, men med fokus på at idræt og bevægelse bliver en større del af skoledagen.

Udover at hvert klassetrin skal have fire idrætslektioner, så vil bevægelse blive en fast del af samtlige fag og i pauserne.

Idræt og bevægelse skal tænkes ind i hele skoledagen og i alle fag på alle klassetrin. Det betyder, at undervisning i bl.a. de boglige fag i højere grad vil være med bevægelsesaktiviteter.

En mere struktureret tilgang til daglig idræt og bevægelse vil øge indlæringsparatheden, koncentrationsevnen og fagligheden hos eleverne.

Skolen vil i det omfang, det er muligt, benytte aktiv transport, når eleverne skal "ud af huset".

Idrætsskolen Randers skal være kendt for:

  • idrætsmuligheder for alle.
  • at vi er en aktiv og sund skole, hvor elever og personale trives.
  • at være en attraktiv skole for børn fra hele kommunen.
  • at alle elever kommer godt igennem folkeskolens prøver og med gode karakter.
  • at være ambitiøse og udviklende, så både foreninger og skoler anser os for den bedste skole og samarbejdspartner.
  • at fremme læring og trivsel gennem idræt og bevægelse.

Kompetenceudvikling af personalet

Vi prioriterer opkvalificering af personale indenfor bevægelse højt. Vi har samarbejde med VIA Aarhus om opkvalificeringen.

Let Leg laver inspiration til bevægelse målrettet de forskellige fagområder på alle klassetrin.

Der er et særskilt fokus på bevægelsesaktiviteter, der understøtter trivslen blandt eleverne.

I 2020 deltog otte lærere fra skolen i forløbet "iMOOW!" i samarbejde med VIA. Gruppen udvikler bevægelse målrettet læring i de enkelte fag og elevernes trivsel og skal inspirere den øvrige personalegruppe.

Elevinddragelse

For at sikre et stort ejerskab og engagement ved eleverne skal de inddrages i det omfang, det er muligt. Det kan være i forhold til den overordnede planlægning og konkret i forhold til aktiviteter, planlægning af idrætsdage, indretning af fysiske rammer osv.

Elevrådet kan være en central ambassadør for idrætten på skolen.

10. klasse

Nørrevangsskolen har et 10. klassetilbud - NORD10.

10. klassetilbuddet på Nørrevangsskolen er rettet mod elever, der ønsker at tage en gymnasial uddannelse.

Du kan læse mere på NORD10's hjemmeside.

Sprogundervisning og integration

Vi byder alle elever, der kommer fra udlandet med en opholdstilladelse i hænderne, og som skal i 7. klasse og opefter, velkommen.

Der skal læres dansk sprog og kultur, og alle de unge udlændinge skal integreres sammen med unge danskere.