Værdiregelsæt

Vision:

Skolen skal give mulighed for, at børnene hver dag går glade i skole og får en indholdsrig skoledag i trygt samvær med deres kammerater.

I undervisningen lægges der vægt på, at man giver børnene mulighed for at udnytte alle deres kompetencer, og undervisningen tilrettelægges således at eleverne kombinerer kvalificeret læring og bevægelse.

Nørrevangsskolens arbejde – både nationalt og internationalt – har sit fundament i det rummelige danske samfund, hvor der er plads til børn fra forskellige kulturer i det danske fællesskab. Skolen er åben for tiltag til nyudvikling fra såvel lærere som elever.

Kerneværdier

 1. Nørrevangsskolen skal være en attraktiv skole for området, og den skal samtidig være kulturcentrum for området.
 2. Nørrevangsskolen er en idrætsprofilskole, og skal være en skole i stadig
 3. Der skal gives en undervisning, der tilgodeser det enkelte barns udviklingsmuligheder og bygger på de forudsætninger, vores børn møder i skolen med.
 4. Der skal arbejdes på at fastholde det udbyggede forældresamarbejde og i nye klasser at etablere et udbygget forældresamarbejde, som er en væsentlig forudsætning for, at skolen kan løse sin opgave optimalt.
 5. I samspil med forældrene skal skolen sammen med områdets institutioner styrke børnenes og familiernes muligheder både hjemme og i fritiden mv.

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

 1. På Nørrevangsskolen vægter vi et udvidet samarbejde med det omkringliggende samfund højt. Vi er bevidste om, at vi er en dannelses- og uddannelsesinstitution, som skal give vores elever mulighed for at udvikle sig til kritiske borgere i det danske samfund. På den måde sikrer vi sammenhængskraften både lokalt og nationalt.
 2. Vi prioriterer opkvalificering af personale indenfor bevægelse højt. En mere struktureret tilgang til daglig idræt og bevægelse vil øge indlæringsparatheden, koncentrationsevnen og fagligheden hos eleverne.
 3. For at sikre et stort ejerskab og engagement ved eleverne skal de inddrages i det omfang, det er muligt. Det kan være i forhold til den overordnede planlægning og konkret i forhold til aktiviteter, planlægning af idrætsdage, indretning af fysiske rammer osv.
 4. Skolen anerkender forældrene, som den vigtigste ressource for børnene. Gennem forældreskole, forældremøder, skole-hjemsamtaler, og en høj grad af daglig kommunikation og information, arbejder skolen for at sikre forældrenes muligheder for at kunne understøtte børnenes faglige, sociale og personlige
 5. Samarbejdet med forældrene og eksterne parter omkring skolen skal bidrage til:
 • at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og trives, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.
 • at alle elever oplever, at der er noget, de hver især er gode til. at eleverne udvikler sig til ansvarsfulde samfundsborgere.
 • at udvikle elevernes fremtidige kompetencer ud fra et fælles behov.

Hvordan sikres, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?

Værdiregelsættet synliggøres og er placeret tilgængeligt rundt på skolens fælles områder – både som en QR-kode og fysisk opslag.

Hvordan sikrer I ejerskab omkring jeres værdiregelsæt blandt alle på skolen?

Værdiregelsættet indgår som en fast del, en gang årligt, til gennemgang ved skolebestyrelsen, samt ved personalemøde, elevrådsmøde, og forældreskole, og vil være et pejlemærke for Nørrevangsskolen.

Hvad gør I, hvis værdiregelsættet ikke overholdes?

Hvis værdiregelsættet ikke overholdes, vil det blive genbesøgt enten gennem eller sammen med:

 • Skolebestyrelsen MED
 • Elevråd PU
 • Afdelinger Fagteam Fællesmøder Klasser Forældre