Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, fravær, fritagelse, erstatningsansvar og forsikring.

Eleverne skal møde til tiden.

Der er personale i klasserne 10 minutter før undervisningens start og 10 minutter efter.

Eleverne skal møde forberedte til timerne, dvs. skoletaske og penalhus skal altid medbringes, og der skal være skriveredskaber og relevante bøger mv. til dagens undervisning.

Husk at underrette skolen, hvis I får nyt telefonnummer.

Se skolens overordnede ordensregler her.

Eleverne skal opholde sig i egen klynge.

10. klasseelever må forlade skolens område i frikvarterer og i mellemtimer.

Der må ikke ryges på Nørrevangsskolen eller på skolens udenomsarealer (forbuddet gælder også for E-cigaretter).

Cykler og knallerter skal parkeres på de anviste pladser. Skolens udenomsarealer er videoovervågede. Henstilling af cykel eller knallert sker dog for eget ansvar.

Sygdom

Er eleven syg skal skolen/kontaktlæreren underrettes via ForældreIntra på senest på tredje sygedag.

Hvis forældrene ikke kontakter skolen efter tre dages sygefravær, kontakter klasselæreren forældrene.

Hvis sygefraværet kommer op på syv dage, kontakter klasselæreren forældrene. Samtidig kan klasselæreren kontakte skoleledelsen.

Er eleven langtidssyg, kan det evt. overvejes, om eleven skal have sygeundervisning.

I tilfælde af manglende samarbejde mellem hjemmet og skolen og et fraværsforløb på over tre uger vil skoleledelsen kontakte de sociale myndigheder.

For elever i 10. klasse er reglen, at eleven eller forældrene skal ringe til skolens kontor i forbindelse med fraværet. Beskeden skal gives på første sygedag.

Ulovligt fravær

Første gang det sker, kontaktes hjemmet. Eleven skal have en samtale med klasselæreren eller den pågældende faglærer.

Hvis det ulovlige fravær fortsætter, kontaktes skoleledelsen. Skoleledelsen tager initiativ til et møde med forældre og elev. På mødet laves en handleplan, og der aftales et nyt møde, hvor handleplanen evalueres. Der overvejes, om eleven skal på koordineringskonference.

Alt ulovligt fravær skal følges op.

Fritagelse for skolegang

Fritagelse for skolegang for flere dage skal altid aftales med skolelederen. For enkelte dage eller timer kan der aftales fravær med kontaktlæreren. Skolen skal underrettes senest 10 dage før planlagt fravær.

Fritagelse for idræt

Ved fritagelse fra idræt i en længere periode, kræves der lægeattest. Ved enkelte timers fritagelse kan skriftlig besked fra forældrene være tilstrækkelig. Alle elever skal bade efter endt idrætsundervisning.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Se også infografik om reglerne for erstatningsansvar og forsikring.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.