Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, fravær og fritagelse samt forsikring, skade og erstatning.

Eleverne skal møde til tiden.

Der er personale i klasserne 10 minutter før undervisningens start og 10 minutter efter.

Eleverne skal møde forberedte til timerne, dvs. skoletaske og penalhus skal altid medbringes, og der skal være skriveredskaber og relevante bøger mv. til dagens undervisning.

Husk at underrette skolen, hvis I får nyt telefonnummer.

Eleverne skal opholde sig i egen klynge.

10. klasseelever må forlade skolens område i frikvarterer og i mellemtimer.

Der må ikke ryges på Nørrevangsskolen eller på skolens udenomsarealer (forbuddet gælder også for E-cigaretter).

Cykler og knallerter skal parkeres på de anviste pladser. Skolens udenomsarealer er videoovervågede. Henstilling af cykel eller knallert sker dog for eget ansvar.

Sygdom

Er eleven syg skal skolen/kontaktlæreren underrettes via ForældreIntra på senest på tredje sygedag.

Hvis forældrene ikke kontakter skolen efter tre dages sygefravær, kontakter klasselæreren forældrene.

Hvis sygefraværet kommer op på syv dage, kontakter klasselæreren forældrene. Samtidig kan klasselæreren kontakte skoleledelsen.

Er eleven langtidssyg, kan det evt. overvejes, om eleven skal have sygeundervisning.

I tilfælde af manglende samarbejde mellem hjemmet og skolen og et fraværsforløb på over tre uger vil skoleledelsen kontakte de sociale myndigheder.

For elever i 10. klasse er reglen, at eleven eller forældrene skal ringe til skolens kontor i forbindelse med fraværet. Beskeden skal gives på første sygedag.

Ulovligt fravær

Første gang det sker, kontaktes hjemmet. Eleven skal have en samtale med klasselæreren eller den pågældende faglærer.

Hvis det ulovlige fravær fortsætter, kontaktes skoleledelsen. Skoleledelsen tager initiativ til et møde med forældre og elev. På mødet laves en handleplan, og der aftales et nyt møde, hvor handleplanen evalueres. Der overvejes, om eleven skal på koordineringskonference.

Alt ulovligt fravær skal følges op.

Fritagelse for skolegang

Fritagelse for skolegang for flere dage skal altid aftales med skolelederen. For enkelte dage eller timer kan der aftales fravær med kontaktlæreren. Skolen skal underrettes senest 10 dage før planlagt fravær.

Fritagelse for idræt

Ved fritagelse fra idræt i en længere periode, kræves der lægeattest. Ved enkelte timers fritagelse kan skriftlig besked fra forældrene være tilstrækkelig. Alle elever skal bade efter endt idrætsundervisning.

Kommunens ansvar over for elever

Kommunen er normalt uden ansvar over for, hvad der hænder en elev i undervisningstimer, f.eks. i gymnastiktimer.

Kommunen har heller ikke ansvar for ting, som f.eks. i en gymnastiktime gives til lærere til opbevaring.

Kommunen kan kun drages til ansvar, hvor der påviseligt er tale om forsømmelse fra skolens side.

Elever i erhvervspraktik

Ulykkes- og ansvarsrisikoen er dækket af staten. Skader anmeldes til UU-Kronjylland via skolen.

Tyveri

Simpelt tyveri vil som regel blive dækket af forældrenes familieforsikring.

Kommunen kan ikke tegne en tyveriforsikring, som dækker eleverne.

Kommunen erstatter ikke bortkomne ting. Dette gælder uanset om tingene
er låst inde eller hænger fremme i klasselokaler eller på gange, og uanset
om der er opsyn med tingene eller ej.

Elevers erstatningspligt

Eleverne har ifølge almindelige forsikrings bestemmelser erstatningspligt for skader af enhver art, de volder over for kammerater, disses ejendele, skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler.

De af skolen udleverede bøger og andet skolemateriale skal behandles med omhu og kræves erstattet ved beskadigelse eller bortkomst.